арменски номера от 1 до 100

# Writing your language Writing Reading
0 нула զրո -
1 един մեկ -
2 два երկու -
3 три երեք -
4 четири չորս -
5 пет հինգ -
6 шест վեց -
7 седем յոթ -
8 осем ութ -
9 девет ինը -
10 десет տասը -
11 единадесет տասնմեկ -
12 дванадесет տասներկու -
13 тринадесет տասներորդ -
14 четиринадесет տասնչորս -
15 петнадесет տասնհինգ -
16 шестнадесет տասնվեց -
17 седемнадесет տասնյոթ -
18 осемнадесет տասնութ -
19 деветнадесет տասնինն -
20 двадесет քսան -
21 Двадесет и един քսան -
22 Двадесет и две քսան երկու -
23 Двадесет и три քսաներեք -
24 Двадесет и четири քսանչորս -
25 Двадесет и пет քսանհինգ -
26 Двадесет и шест քսանվեց -
27 Двадесет и седем քսան յոթ -
28 Двадесет и осем քսան ութ -
29 Двадесет и девет քսանինը -
30 тридесет երեսուն -
31 Тридесет и една երեսուն մեկ -
32 Тридесет и две երեսուն երկու -
33 Тридесет и три երեսուն երեք -
34 Тридесет и четири երեսուն չորս -
35 Тридесет и пет երեսուն հինգ -
36 Тридесет и шест երեսուն վեց -
37 Тридесет и седем երեսուն յոթ -
38 Тридесет и осем երեսուն ութ -
39 Тридесет и девет երեսուն ինը -
40 четиридесет քառասուն -
41 Forty една քառասունմեկ -
42 Forty двама քառասուներկու -
43 Forty три քառասուներեք -
44 Четиридесет и четири քառասունչորս -
45 четиридесет и пет քառասունհինգ -
46 Четиридесет и шест քառասունվեց -
47 четиридесет и седем քառասունյոթ -
48 Четиридесет и осем քառասունութ -
49 четиридесет и девет քառասուն ինը -
50 петдесет հիսուն -
51 Петдесет една հիսունմեկ -
52 Петдесет двама Հիսուն երկու -
53 петдесет и три Հիսուն երեք -
54 Петдесет и четири հիսունչորս -
55 Петдесет и пет հիսունհինգ -
56 Петдесет и шест հիսուն վեց -
57 Петдесет и седем հիսունյոթ -
58 Петдесет и осем հիսուն ութ -
59 Петдесет и девет հիսուն ինը -
60 шейсет վաթսուն -
61 Шестдесет една վաթսուն մեկ -
62 Шейсет и две վաթսուն երկու -
63 шестдесет и три վաթսուն երեք -
64 Шестдесет и четири վաթսուն չորս -
65 Шестдесет и пет վաթսուն հինգ -
66 шестдесет и шест վաթսուն վեց -
67 Шестдесет и седем վաթսուն յոթ -
68 Шестдесет и осем վաթսունութ -
69 Шестдесет и девет վաթսունինը -
70 седемдесет յոթանասուն -
71 Седемдесет една յոթանասուն մեկ -
72 Седемдесет двама յոթանասուն երկու -
73 Седемдесет три յոթանասուն երեք -
74 Седемдесет и четири յոթանասուն չորս -
75 Седемдесет и пет յոթանասուն հինգ -
76 Седемдесет и шест յոթանասուն վեց -
77 Седемдесет и седем յոթանասուն յոթ -
78 Седемдесет и осем յոթանասունութ -
79 Седемдесет и девет յոթանասուն ինը -
80 осемдесет ութսուն -
81 Осемдесет една ութսուն մեկ -
82 Осемдесет двама ութսուն երկու -
83 Осемдесет три ութսուն երեք -
84 Осемдесет и четири ութսունչորս -
85 Осемдесет и пет ութսունհինգ -
86 Осемдесет и шест ութսուն վեց -
87 Осемдесет и седем ութսուն յոթ -
88 Осемдесет и осем ութսուն ութ -
89 Осемдесет и девет ութսուն ինը -
90 деветдесет իննսուն -
91 Деветдесет една իննսուն մեկ -
92 Деветдесет двама իննսուն երկու -
93 Деветдесет три իննսուն երեք -
94 Деветдесет и четири իննսուն չորս -
95 Деветдесет и пет իննսունհինգ -
96 Деветдесет и шест իննսունվեց -
97 Деветдесет и седем իննսուն յոթ -
98 Деветдесет и осем իննսուն ութ -
99 Деветдесет и девет իննսուն ինը -
100 сто հարյուր -