албански номера от 1 до 100

# Writing your language Writing Reading
0 нула Zero -
1 един Një -
2 два Dy -
3 три Tre -
4 четири Katër -
5 пет Pesë -
6 шест Gjashtë -
7 седем Shtatë -
8 осем Tetë -
9 девет Nëntë -
10 десет Dhjetë -
11 единадесет Njëmbëdhjetë -
12 дванадесет Dymbëdhjetë -
13 тринадесет Trembëdhjetë -
14 четиринадесет Katërmbëdhjetë -
15 петнадесет Pesëmbëdhjetë -
16 шестнадесет Gjashtëmbëdhjetë -
17 седемнадесет Shtatëmbëdhjetë -
18 осемнадесет Tetëmbëdhjetë -
19 деветнадесет Nëntëmbëdhjetë -
20 двадесет Njëzet -
21 Двадесет и един Njëzet e një -
22 Двадесет и две Njëzet e dy -
23 Двадесет и три Njëzet e tre -
24 Двадесет и четири Njëzet e katër -
25 Двадесет и пет Njëzet e pese -
26 Двадесет и шест Njëzet e gjashtë -
27 Двадесет и седем Njëzet e shtatë -
28 Двадесет и осем Njëzet e tetë -
29 Двадесет и девет Njëzet e nëntë -
30 тридесет Tridhjetë -
31 Тридесет и една Tridhjetë një -
32 Тридесет и две Tridhjetë e dy -
33 Тридесет и три Tridhjetë e tre -
34 Тридесет и четири Tridhjetë e katër -
35 Тридесет и пет Tridhjetë e pesë -
36 Тридесет и шест Tridhjetë e gjashtë -
37 Тридесет и седем Tridhjetë e shtatë -
38 Тридесет и осем Tridhjetë e tetë -
39 Тридесет и девет Tridhjetë e nëntë -
40 четиридесет Dyzetë -
41 Forty една Dyzet e një -
42 Forty двама Dyzet e dy -
43 Forty три Dyzet e tre -
44 Четиридесет и четири Dyzet e katër -
45 четиридесет и пет Dyzet e pesë -
46 Четиридесет и шест Dyzet e gjashtë -
47 четиридесет и седем Dyzet e shtatë -
48 Четиридесет и осем Dyzet e tetë -
49 четиридесет и девет Dyzet e nëntë -
50 петдесет Pesëdhjetë -
51 Петдесет една Pesëdhjetë e një -
52 Петдесет двама Pesëdhjetë e dy -
53 петдесет и три Pesëdhjetë e tre -
54 Петдесет и четири Pesëdhjetë e katër -
55 Петдесет и пет Pesëdhjetë e pesë -
56 Петдесет и шест Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Петдесет и седем Pesëdhjetë e shtatë -
58 Петдесет и осем Pesëdhjetë e tetë -
59 Петдесет и девет Pesëdhjetë e nëntë -
60 шейсет Gjashtëdhjetë -
61 Шестдесет една Gjashtëdhjetë e një -
62 Шейсет и две Gjashtëdhjetë e dy -
63 шестдесет и три Gjashtëdhjetë e tre -
64 Шестдесет и четири Gjashtëdhjetë e katër -
65 Шестдесет и пет Gjashtëdhjetë e pesë -
66 шестдесет и шест Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Шестдесет и седем Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Шестдесет и осем Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Шестдесет и девет Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 седемдесет Shtatëdhjetë -
71 Седемдесет една Shtatëdhjetë e një -
72 Седемдесет двама Shtatëdhjetë e dy -
73 Седемдесет три Shtatëdhjetë e tre -
74 Седемдесет и четири Shtatëdhjetë e katër -
75 Седемдесет и пет Shtatëdhjetë e pesë -
76 Седемдесет и шест Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Седемдесет и седем Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Седемдесет и осем Shtatëdhjetë e tetë -
79 Седемдесет и девет Shtatëdhjetë e nëntë -
80 осемдесет Tetëdhjetë -
81 Осемдесет една Tetëdhjetë e një -
82 Осемдесет двама Tetëdhjetë e dy -
83 Осемдесет три Tetëdhjetë e tre -
84 Осемдесет и четири Tetëdhjetë e katër -
85 Осемдесет и пет Tetëdhjetë e pesë -
86 Осемдесет и шест Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Осемдесет и седем Tetëdhjetë e shtatë -
88 Осемдесет и осем Tetëdhjetë e tetë -
89 Осемдесет и девет Tetëdhjetë e nëntë -
90 деветдесет Nëntëdhjetë -
91 Деветдесет една Nëntëdhjetë e një -
92 Деветдесет двама Nëntëdhjetë e dy -
93 Деветдесет три Nëntëdhjetë e tre -
94 Деветдесет и четири Nëntëdhjetë e katër -
95 Деветдесет и пет Nëntëdhjetë e pesë -
96 Деветдесет и шест Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Деветдесет и седем Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Деветдесет и осем Nëntëdhjetë e tetë -
99 Деветдесет и девет Nëntëdhjetë e nëntë -
100 сто Njëqindë -